روزی حلال
روزی نوادگان یتیمم با خداست!
آیـه اللّه الـعـظمی سید محمد کاظم یزدی(ره) مرجع بزرگ عالم تشیع، در اواخر عمر با برکت خویش، عـده ای از بـزرگـان نجف را در جلسه ای گرد هم آورد و چهار نفر را به عنوان وصی برای خود معین نمود تا پس از مرگش مقداری از وجوهات شرعیه را که نزد ایشان بود، به مجتهد بعد از وی تحویل دهند. در هـمـین حال یکی از نوادگان …
کسب و کار و سبک زندگی
تلاش در جهت کسب روزی حلال و خود را به سختی انداختن جهت این امر جهاد است و از نگاه اسلام، جهاد در راه خدا از بهترین نوع عبادات معرفی شده است. از مسائل مهم امروز جامعه خصوصا درسال فرهنگ و اقتصاد موضوع کسب و کاراست. از یک سو بخش عمده ای از اوقات زندگی هر شخصی صرف کار و کسب درآمد برای تأمین معاش خود و خانو…