روايات اميرالمؤمنين
انديشه‌ي هفت اقليم و ارزيابي يادکردهاي آن در احاديث
 چکيده‌ بنابر يک باور باستاني مشترک ميان اقوام گوناگون، زمين مسکون از هفت پاره‌ تـشکيل‌ شـده‌ کـه نمود آن در فرهنگ اسلامي، انديشه‌ي « هفت اقليم » بوده است. در حالي که مي‌دانيم‌ شاخصترين الگوها از هفت پاره زمـين سه الگوي ايراني، هندي و يوناني بوده است‌، بايد اذعان داشت که‌ دست‌ کـم در حد واژه، واژه‌ي…