روان شناسى اسلامى
بررسى «هویت انسان» از دیدگاه روانشناسى اسلامى
مفهوم «هویت» در مطالعه شخصیت منظور خود اساسی و مستمر فرد مفهوم درونی و ذهنی از خویش به عنوان یک «شخص»» می‌باشد و کاربرد آن را در جنبه‌هایی مانند هویت نقش جنسی هویت نژادی و هویت گروهی مطرح ساخته است. کاربرد «تفکر سیستمی» در این مورد ضروری است و لازم است هم ساختار شخصیت و نوسان‌های آن و هم سیستم‌های فرعی و ف…