رفیقان
رفیقان بی کلک!
شاید خیلی وقت ها از زبان بزرگ ترها و مو سفیدهای فامیل شنیده باشید که احترام به پدر و مادر را باید از قدیمی ها یاد گرفت؛ «بچه ها حتی جلوی پدر و مادر، پایشان را هم دراز نمی کردند، چه برسد به اینکه بخواهند با آنها درشتی هم بکنند...» و هزاران جمله شبیه اینکه مدام در گوشمان زنگ می خورد که در گذشته، جنس احت…