رفتار مناسب
آرامبخشی برای همسران
پیش از این در مقاله ای با عنوان « مدارا با زن ، کلید زندگی شیرین » در باره ی فواید مدارا در زندگی زناشویی صحبت کردیم و مصادیق آن را نام بردیم و در این مقاله به توضیح آن مصادیق می پردازیم: الف: عفو و بخشش در روابط اجتماعی ،عفو و بخشش از صفاتی است که موجب پیوند و محبت با یکدیگر می شود ،از این رو در قرآن نسبت …