رفتارهای پرخاشگرانه
آتش خشونت بر دامان زندگی
یکی از مواردی که امروز در جوامع بشری به وضوح دیده می‌شود، مقوله‌ای است تحت عنوان همسرآزاری یا به عبارت دیگر، بدرفتاری با همسر. در علم نوین روانپزشکی و روانشناسی، یکی از اختلال‌های روانی تعریف شده (همسرآزاری) است. تعریف همسرآزاری یا بدرفتاری با همسر مسائل عمده در همسرآزاری، بدرفتاری با زن است، هر چن…