رضا مهکام
خود باورى و بلوغ
 رضا مهکام هويت در يک نگاه هويت چيست؟ و چگونه بايد آن را به دست آورد؟ به طور خلاصه و اجمالى، معناى هويت را مى توان در چند جمله خلاصه نمود: اگر آدمى براى پرسشهاى زير پاسخ مطمئن و متقاعد کننده اى بيابد، در حقيقت، هويت خويش را بازيافته است: ـ بداند جايگاه، منزلت و مرتبت او دقيقاً چيست؟ و چه تعريفى دارد…