رشد شخصيت
نقش همت در رشد شخصيت
 اصولا معيار ارزش انسان به اراده اوست. به مقتضاى همت انسان و ارج و قدر هر کسى به قدر همت اوست که عالى باشد يا دانى، بلند همت باشد يا دون همت. (1) انسان با همت خويش اوج مي گيرد، چنان که پرنده با بالهايش آسمان ها را در هم مي نوردد. اميرمؤمنان حضرت علي عليه السلام در اين باره مي فرمايد: «قدر و ارزش هر انسانى ب…
نقش همبازى ها در رشد شخصيت کودک
محمدرضا مطهرى در عين حال که وجود رابطه اى صميمى و همبازى شدن با بزرگسالى مهربان براى ايجاد احساس اعتماد و ارزش، رفع نيازمندى ها، پاسخ به پرسش ها و حل مشکلات کودک الزامى است، کنش متقابل با کودکان ديگر نيز در اين فرايند نقشى عمده بازى مى کند. همسالان و همبازى ها در شکل گيرى شخصيت، رفتار اجتماعى، نظام ارز…