رشد دختران
بلوغ، تغذيه و تحصيل دختران
 دوران بلوغ يکي از مهم‌ترين دوره‌هاي زندگي است چرا که در اين دوران جهش رشدي اتفاق مي‌افتد که در تمام طول مدت زندگي تکرار نمي‌شود. رشد افراد، به خصوص دختران در اين دوران سرعت يافته و در نتيجه نياز دختران به تمام مواد مغذي افزايش پيدا مي‌کند و در صورتي که از طريق غذاهاي متعادل، متناسب و متنوع نظير درشت مغذي‌…