رستاخيز
ضرورت معاد
محسن فتاحى اردكانى معاد در لغت از ريشه عود به معناى رجوع و بازگشت است و در اصطلاح به معناى بازگشت انسان و زنده شدن دوباره او بعد از مرگ است تا جزاى اعمالى را كه در دنيا به اختيار خود مرتكب شده در آخرت مشاهده كند.[1] اديان گذشته و مسأله معاد شايد بتوان گفت يكى از مهم ترين و اساسى ترين دغدغه هم…