رجبعلی مظلومی
اصول تربيت دينى
اصل اول - توجه به طبیعت كودك و رشد بدنى و فكرى او و در نظر گرفتن قوانین روان شناسى یعنى آن چه به او آموخته مى شود، باید متناسب با سن او و در خور فهم و استعداد او باشد و باید به گونه اى تعلیم گردد كه هرگز از آن تعلم، خسته و منزجر نشود؛ (1) (منظور آن كه: نحوه ى بیان مطلب، به ویژه از نظر كلام و نحوه ى ادا…