راهكارهاى پيشگيرى
راهكارهاى پيشگيرى و مبارزه با گناهان
جواد حسينی گناه و فساد از خطرهاى هميشگى است كه هم افراد و هم جامعه اسلامى را همواره تهديد كرده و در طول زمان اين تهديد وجود دارد، عامل اصلى به انحراف كشيده شدن جوامع مخصوصاً جوامع اسلامى راهيابى گناهان در درون اجتماع است. اگر جامعه بعد از پيامبر اكرم(ص) به انحراف كشيده شد، و اگر امویها و عباسیها آنچنان ظلم و …