راضیه
بهشت رضوان الهى
 افرادى هستند که بهشت آنها (چون ما جنات داریم و یک بهشت نیست ) بهشتى است که شاید تا ابد به سفره مادى بهشت توجه هم نکنند. آنها حسابشان حساب دیگرى است. «یا ایتها النفس المطمئنه * ارجعى الى ربک راضیه مرضیه* فادخلى فی عبادی* و ادخلى جنتى» (فجر/۲۷ تا ۳۰) اى آن نفس انسان ( یا اى نفس آن انسان ) که به مقام اطمینان ن…