ذوى الحقوق
در محضر پدر و مادر
پدر و مادر حق ممتاز و بى نظیرى بر گردن فرزندان دارند؛ از این رو مستحق اکرام و تعظیم خاص بوده و مسؤولیت فرزندان در این رابطه بسیار خطیر و غیر قابل اغماض مى باشد. رعایت حقوق و احترام آنان، آثار معنوى بسیار ثمر بخشى داشته و حتى در امور دنیوى فرزندان تأثیر گذار مى باشد. از طرف دیگر، تضییع حق ایشان و عدم قیام…