ذبح
ذبح حیوان برای غیر خدا
شبهه خداوند ذبح حیوان را برای غیر خود نهی کرده است چرا شیعیان حیوانات را گاهی به نام امامان و یا حضرت ابوالفضل ذبح می‌کنند و می‌گویند این گوسفند را برای امام حسین  علیه السلام  و یا جناب ابوالفضل قربانی می‌‌کنم؟ پاسخ شبهه اسلام قربانی را به عنوان یکی از سنت‌های الهی احیاء نمود. و آن را به عنوان یک عب…