دین شناختی
زن از دیدگاه امام خمینى(ره)
۱- مقدمه یکى از مهمترین الگوهاى دین‏ شناختى حضرت امام در حوزه مسایل زنان که در واقع وجهى اساسى در تمایز میان اندیشه و نگاه ایشان، به شمار می ‏رود، اصل و محور فراگیر و گسترده‏ اى است که در اینجا با عنوان" مسؤولیت و دخالت در سرنوشت" از آن نام می ‏بریم. این مهم با توجه به سرفصل ها و موضوعات متعددى که …