دکن
شاه طاهر دکنى
۵ ـ  طاهر انکوانى یا طاهر (انجدانى) معروف به شاه طاهر دکنى (متوفاى ۹۵۳ هـ  . ق) از عرفاى مشهور سده دهم هجرى است. وى در اوایل سلطنت شاه اسماعیل صفوى به هند رفته و در دکن مقیم شده و تا پایان عمر در آنجا مانده بود و به شاه طاهر دکنى شهرت یافت۱. وى از فرزند شاه رضى الدین حسینى از سادات خواندیّه قزوین بود و …