نوشته‌ها

قم از نگاه بیگانگان (۶)

اشاره: گسترش قلمرو روسیه در قرن شانزدهم که در پى جنگهاى گروزى مخوف با دولت عثمانى حاصل گردید، سبب راه یابى روسیه به دریاى خزر شد، از سویى موضع متحد دو کشور ایران و روس در خصومت با امپراطورى عثمانى، باب دوستى این دو همسایه را با هم گشود و سبب برقرارى روابط و مبادله سفیر شد.   مسافران روس …