دوست یابی
جوان و انتخاب دوست
اُنس طلبى یکى از گرایش هاى ذاتى است. انسان ذاتاً اهل انس و رفاقت است و از مأنوس شدن با دیگران لذّت مى برد. حتّى خشن ترین و بى رحم ترین طبایع، بدون هیچ گونه ترغیب و تشویقى، با کسانى که در زمینه اى مادّى یا معنوى داراى نقاط مشترکى هستند، طرح دوستى ریخته، و هنگامى که در کنار آنان قرار گیرند، احساس راحتى ک…
با چه كسانى دوست شويم؟
 يكى از حکماء دربارۀ شرائط انتخاب دوست به فرزندش چنين مى گويد: فرزندم: اگر خواستى براى رفيق انتخاب كنى اين شرائط را در نظر بگير: 1-رفاقت با او مايه زينت تو باشد. 2-اگر از او كمك خواستى به تو كمك نمايد. 3-تو را در گفتارت راستگو بداند. 4-اگر در جائى كم آوردى كمبودت را جبران نمايد. 5-اگر دستت را بر…