دوستش بداريد
دوستش بداريد تا مهربانى را بياموزد
فرزانه  تارى وردى هر پدر و مادرى بايد با آگاهى و درايت کامل، رفتار فرزندان خود را زير نظر داشته باشد و از طريق رفتارهاى آنها به احساساتشان پى ببرد. اين نکته را هيچ گاه نبايد فراموش کرد که هر يک از ما روزى جوان بوده ايم. اگر هر فرد بزرگسالى همچنان جوان مى ماند و دوران جوانى را مى فهميد، هيج جوانى پي…