دنیاى کودک
روياهاى کودکانه
 منيژه شعاعى روياى کودکى کودکى را همه تجربه کرده ايم. با آن زيسته ايم. از لذت ها و شادمانى هاى آنها خنديده و از ناکامى ها کوچک و کودکانه ى آن گريه سر داده ايم. اگر دقايقى چشم هايمان را ببنديم، تصاوير زيباى آن روزگاران را به روشنى خواهيم ديد. در کودکى سراسر عشق بوديم و مهربانى، صفا بوديم و صميمت، يکرن…