دلائل
دلائل امامت امام علی (ع)
شبهه آیا حدیثی از ایشان وجود دارد که بیان کند امیر مومنان از جانب خداوند به مقام جانشینی رسول خدا انتخاب شده است؟ در صورتی که جانشینی رسول خدا از جانب خدا انتخاب می شود چگونه و به چه مجوزی امام علی این امر را رها کردند و خلافت را به کس دیگر واگذار کردند پاسخ شبهه شبهه اول: «آیا حدیثی در باره امامت…