دفع فتنه
فلسفه ، اهداف و شرایط جهاد در اسلام
اشاره  یکی از مسائل مهم در مورد جنگ در اسلام فلسفه و هدف از جنگ و جهاد در اسلام است. همچنین مسئله دیگری که در جهاد بسیار مهم است شرایط جهاد است. از آنجا که بررسی تمامی آیات جهاد در قرآن کریم، بحث و مجال گسترده ای را می طلبد(۱) جنگ و جهاد در اسلام دارای فلسفه و اهداف مشخصی است. در این جا به سه مح…