دعوای دروغ
نتیجه قسم بر دعوای دروغ
اشاره: قسم دروغ آثار دنیوی شکننده ای دارد. باعث فقر و فلاکت در فرزندان یا قطع نسل می گردد. چنان که اگر توبه نکرده از دنیا برود آتش جهنم وعده گاه آنان خواهد بود. البته آثار دنیایی قسم دروغ هنگامی زود فرا می رسد که اولاً به خداوند قسم خورده باشد. ثانیاً  بداند که دارد دروغ می گوید و هنگام قسم حمد و ستایش…