دعای خیر
نقش دعا در تحكيم نهاد خانواده از ديدگاه قرآن (1)
چكیده: در قرآن گذشته از بیان اهمیت دعاء نمونه های چندی از دعاها كه توسط شخصیت های گوناگون از جمله پیامبران بیان شده به چشم می خورد، پاره ای از دعاها افراد را به طور عام همچون مومنان و كلیه افراد جامعه و نسل های آینده را شامل است، برخی از دعاها در خصوص معاشرت ها و افراد خاص همچون اعضای خانواده دوستان…