دستگاههاى تبليغاتى
تبيين مفاهيم اسلام و غرب و فهم صحيح رابطه آن دو
هيچ اصطلاحى مثل دو اصطلاح «اسلام و غرب‏» مبهم و پيچيده نم ‏باشد، البته اين آميختگى و ابهام را مى ‏توان از سوء برداشت و يا سوء فهم دانست، زيرا اولا اسلام را نمى ‏توان در مقام مقايسه با غرب قرار داد; چرا كه اسلام بار عقيدتى - دينى داشته، ولى غرب از نوعى بار سياسى - اقتصادى برخوردار مى ‏باشد. از اين …