نوشته‌ها

پاسخ های نوین براساس شریعت+

اشاره: خانم آن سوفی روآلد (۱) ،محقق رشته ادیان در دانشگاه لوند سوئد که خود در سال ۱۹۸۲ به دین اسلام گرویده است، اظهار می دارد که دیدگاهها و راه حلهای سنتی، مناسب و پاسخگوی شرایط در اروپای امروز نمی باشد. بنابراین، مؤمنین در پی یافتن پاسخهای نوین بر مبنای شریعت برای مسائل می باشند. وی اشاره می نماید: در ر…