دانشگاه دورهام
مرکز ایران شناسى (انگلستان)
تاریخچه و شرح فعالیت : تحولات: یکى از مراکز ادبى که به مطالعه زبان فارسى و ایران شناسى مى پردازد دانشگاه دورهام انگلستان است. مر کز ایران شناسى دانشگاه دورهام در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد این مرکز زیر مجموعه مؤسسه مطالعات خاورمیانه و اسلامى در دانشگاه دورهام است. نظام ادارى : دایره کمیته اجرایى این دانشگاه از قر…