نوشته‌ها

دانشکده دین آمریکا

اشاره: دانشکده دین آمریکا بزرگترین جامعه تعلیم یافته و انجمن حرفه‏اى محققین و معلمین رشته دین در جهان مى باشد. این دانشکده از طریق همایشهاى دانشگاهى، انتشارات و برنامه ‏ها و خدمات متعدد براى اعضاء، مروج و مشوق تحقیق و تعلیم است. از اهداف دیگر این دانشکده، توسعه انتشارات و ارتباط تحقیقاتى در امور دینى، اس…