دامان زندگي
آتش خشونت بر دامان زندگي
 محمد رضا دژکام يکي از مواردي که امروز در جوامع بشري به وضوح ديده مي شود، مقوله اي است تحت عنوان همسرآزاري يا به عبارت ديگر بدرفتاري با همسر. در علم نوين روانپزشکي و روانشناسي يکي از اختلال هاي رواني تعريف شده ( همسر آزاري ) است. تعريف همسرآزاري يا بدرفتاري با همسر : مسائل عمده در همسر آزاري بدرفتاري با زن است، …