داستان‏شناسى
پیش ‏نیازهاى بهداشت روانى در سوره مبارکه یوسف (رویکردى تربیتى و روانشناختى)
 مرور بر سوره مبارکه یوسف و بررسى دیدگاه هاى تفسیرى ذیل آن، به برداشت هایى(۱) در این مقاله، نویسنده کوشیده است با به کارگیرى شیوه تحلیل محتوا(روان شناسانه) دست یابد. این برداشت ها در راستاى کشف و اصطیاد پیام هاى مربوط به بهداشت روانى خانواده، با پیگیرى روابط و رفتارهاى اجتماعى حضرت یعقوب(علیه السلام) و…