داستان‏شناسى
پیش‌نیازهاى بهداشت روانى در سوره مبارکه یوسف(رویکردى تربیتى و روانشناختى)
چکیده مروری بر سوره مبارکه یوسف و بررسى دیدگاه‌ها و برداشت‌های تفسیرى ذیل آن(۱) سعی شده است تا ‌با به کارگیرى شیوه تحلیل محتوا به بررسی روان‌شناسانه آن دست‌ یابیم. این برداشت‌ها در راستاى کشف و بدست آوردن پیام‌هاى مربوط به بهداشت روانى خانواده، با پیگیرى روابط و رفتارهاى اجتماعى حضرت ‌یعقوب‌(علیه ا…