خوش بین

نوشته‌ها

آیا می‌دانید چگونه می‌توان خوش‌بین بود؟

“آنچه که منزلت و شان شما را تعیین می‌کند، رفتار و نگرش است نه استعداد و قابلیت‌های ذاتیتان.”

همه ما با مثل‌ها و حـکایـات زیـادی در مـورد خـوش‌بـیـنی بـرخـورد کرده ایم، امـا ممکـن است قـدرت حقـیقی دیــدن جـهـان از طریق عینک خوش‌بینـی را درک نـکرده بـاشـیـم. قدرتی که می‌توانـد بر همه چیز بسیار اثـرگـذار بـاشـد از زندگی روزمره و انتخاب همسر گرفته تا گزینه‌های شغلی و موفقیت‌های دراز مدت.

نواهای درون ذهن شما

آن نـدای درونـی ذهـن شـمـا کـه زمـزمـه مـی کـنـد، هـر چـیزی امکان‌پذیر است بـه جـای غیر ممکن است، یا چه روز خوبی است، به جای زندگی سخت است همانـند نوری برای گذشتن از پیچ و خم دشواری‌های زندگی یاریتان می‌کند.

خوش‌بینی محض در افراد به صورت نادر یافت شده و چنین اشخاصی اغلب مـورد پـسند دیـگـران نیستند. ما کسانی که دائما در حال خوشحالی و شـادمـانی هسـتـند را مـورد تـمسخر قـرارداده و خـود آشـکارا بـه خاطر بـدی هـوا یـا کـمبـود چای در دفترکار دچار تردید می‌شویم. در حـیرتیم که آنها چگونه می‌تواننـد دنـی را آن گونه که هست نبینند؟ -دنیایی که مملو از ناملایمات و بی عدالتی است.

خوب! حقیقت این است که آنها عقـیـده دارند که دنیا به همراه مردمانش، دارای عیوب و کاستی می‌باشند، اما به سـادگی تمرکز روی چیزهای خوب را برمـی گـزینـند. و چنین دیدگاهی فواید بزرگی را بدنبال خواهد داشت؛ سلامتی بهتـر، انـرژی بیـشتر، خلاقیت، توانایی‌های حل مسئله و یک حس کلی سرور و شادمانی.

بنابراین، آیا می‌توانیم یک سوئیچ خوش‌بینی کوچک را در ذهنمان روشن کرده و بلافاصلـه شاهـد اثـرات و نـتایج مطلوب آن باشیم؟ متاسفانه آنـقدرهـا هـم سـاده نـیـست — امـا روش‌هـایی وجود دارند که بتوان با آنها، مثبت بـودن را تـمـرین کـرده تـا بـه صورت واکـنـشی طبیعی در بیاید و منفی‌نگری را تقلیل دهد.

سلامتی شما به آن بستگی دارد

اشـخاص خوش‌بین، در برابر بیماری‌های عفونی و مسری مقاوم‌تر بوده و بهتر می‌تواننـد امراض مزمن را از خود دفع کنند. در یک مطالعه علمی، محققان ۹۶ مردی که یک بار دچار حمله قلـبی شـده بودند را مورد بررسی قرار دادند. بعد از طی مدت هشت سال، از هر ۱۶ مرد بـدبیـن، ۱۵ نفرشان جان باختند و از هــر ۱۶ نــفـر مــرد خــوش‌بـیـن فـقـط پــنج نفرشان از دنیا رفتند.

امـروزه به طرز گـسترده‌ای عقیده بر این است که خوش‌بینی، قابلیـت سیـستم دفـاعـی بدن را برای مبارزه با بیماری‌ها افزایش می‌دهد. این ممکن است به آن دلیل باشد که افراد خوش‌بین دارای پایین‌ترین سطح استرس در یک اجتماع می‌بـاشند و هــمگی ما می‌دانیم که استرس کمتر، به معنای داشتن بدنی سالم‌تر است.

پیش به سوی مسائلی که ممکن است بخواهید آنها را تغییر دهید…

خودشکوفایی کام‌بخش

بـرای بـسیاری از افـراد، عـقایـد، تـعییـن‌کنـنده اعـمال و طـرز بـرخوردها نسبت به زندگی می‌باشد. از آنجایی کـه رفتارها و نگرش‌ها چنین نـقش عمده‌ای در چگونگی احسـاس شما ایفا می‌کنند، باید عقاید را بازنگری نموده و بـرآورد کنید که کدامیـک بـه نفـعتـان و کدامیـک به ضررتان است. میزان خوش‌بـینی شـما، نوع نگرشتان را نسبت به زندگی و دنیای پیرامون منعکس می‌کند. اگر احساس می‌نمایید نیـاز دارید انـدکی خـوش‌بین‌تر باشد، نکات زیر را دنبال کنید.

شرایط دوپهلو را درک کنید

هیچگاه با موقیت‌های دوپهلو، جوری برخورد نکنـید کـه گویـی دوپهلو نیستند. همیشه با مـسائل آن گـونه که هستند رفتار نمایید. برای مثال وقـتی روی جنسی سرمایه‌گـذاری می‌کنید، به خود بقبولانـید کـه ممکن است آن جنس ارزان شده و شما مقداری از پول خود را از دست بدهید.

با این حال، فرد خوش‌بین این نکته را می‌داند و ریسک می‌کند و بـه از دسـت دادن مقداری پول اهمیت نمی‌دهد. به علاوه هنگام روبرو شدن با این موقعیت‌های دوپهلو، تفـسیرهای منفی ممکن است منتهی به افسردگی و کسالت گردند.

متنوع فکر کنید

افراد خوش‌بین بر خلاف افراد بدبین، از تفکری ملون برخورداند. در برابر موقیعت‌ها و ایده‌های جدید، روشنفـکرتر بـاشید. از مـصر بـودن در مـورد دیـدگاه‌هـای خـود بـاز ایستاده و شروع به لذت بردن از افکار و نظرات دیگران نمایید.

همه چیز را قطعی ندانید

اشخاص خوش‌بین به ندرت مسائل را قطعی و بدون اشکال می‌دانند؛ آنها همیشـه انتقاد‌پذیر بوده و نظرات خوب دیگران را مد نظر قرار داده و بدنبال اصلاح خود هستند.

مسائل را تغییرپذیر تصور کنید

افـراد خوش‌بین می‌دانند که تغییر و دگرگونی یک چیز خوب و ضـروری اسـت. آنـهـا طـرز برخوردهای تطبیق‌پذیر و قابل تغییری از مسائل را در خود بوجود می‌آورند.

تفکری به خصوص داشته باشید

اشخاص خوش‌بین تمایل دارند به جای این که در برابر مسائل کلی از طریق راه حل‌های عمومی واکـنش نـشان دهند، با مسائل خاص بـرای رسیـدن بـه یـک راه حـل عـمـومـی دست بگریبان شوند.

افکار خود را تغییر دهید

در مورد رویدادهای ناگوار مداوم فکر نکنید. اگر رئیستان شما را از کار برکنار کرد و یـــا در یـک امتـحــان مهم قبول نشدید، توصیه ما این است که با انجام کاری لذت‌بخـش، افـکـار خود را از مشکلاتتان دور کنید چون تفکر به مسائل در چـهـارچـوب مـنـفی ذهن، منتهی به یافتن راه حل‌های کمتر خواهد شد.

با کـمک کردن بـه احـوال خـود و کـسب اعتماد به نفس، افـرادی کـه دارای تمایلات بدبینانه هستند می‌تـوانند خود را آزاد سـاختـه و خـلاقانه‌تـر فکر کنند. برای اغلب مردم بدست آوردن چنین روحیه‌ای، فقط چند هفته طول می‌کشد، اما به محض یادگیری تــکنـیـک خوش‌بینی، دیگر برگشت به بدبینی بعید خواهد بود.

منبع: بیتوته