خود فراموشى
خودشناسى در اجتماع
من کیستم؟! حتما با خود مى گویید: «عجب سوالى! این هم شد سوال؟ خوب معلوم است دیگر. من فلانى، فرزند فلانى هستم». اما اگر کمى دقت کنیم، به نظر مى آید بتوان یک جواب دیگرى نیز داد و آن اینکه:«من ایرانى هستم». اما باز هم کمى تامل کنیم و بیندیشیم آیا جواب دیگرى به ذهنمان نمى آید؟ بله! درست حدس زدید: «من یک انسان…