خودشکوفایى
جاذبه هاى مسجد
دكتر سيد مهدى سجادى مقدمه چنانچه مي‌دانيم قدرت جذب‌کنندگى هر مکانى يا موقعيتى به ميزان ارضاءکنندگى آن مکان در رابطه با نيازهاى پيرامونى بستگى دارد. جذب‌کنندگى يک موقعيت ممکن است به دو جهت مورد توجه قرار گيرد. گاهى بعضي‌ها بر اين باورند که يک موقعيت جذاب است، به خاطر اينکه فى نفسه جذاب است. چه آن م…