خودسازى
خودسازى، برآيند روزه
 عليرضا كمالى ماه رمضان فرصتِ بازنگرى در خويش انجام اعمال و آداب ماه پر خير و بركت رمضان چون: تهجد و شب زنده‌دارى، مراقبت از گوش و چشم و زبان، استغفار كردن، دعا خواندن، ذكر گفتن، تلاوت قرآن، تدبر در آيات، خواندن نمازهاى نافله، درك شب‌هاى قدر و معتكف شدن،1 انسان را به خويشتن خويش سوق مى دهد و او را از غ…