خلوت گزینی
روابط دختر و پسر در قرآن (3)
(خَلوَت گزینی) مرتضى دانشمند منظور از «خلوت گزینی» آن است كه زن و مرد نامحرم در جایى باشند كه كس دیگرى جز آن دو آنجا نباشد و كس دیگرى هم نتواند در آن مكان وارد شود.(1) آیا این نوع ارتباط (خلوت كردن) در جایى از قرآن مورد بحث قرار گرفته است؟ در كدام سوره، كدام آیه و آیا حد و مرز آن و جزئیات آن نیز آمد…