خدمت به همسر
خدمت به همسر
خاطره همسر سردار شهید یوسف کلاهدوز: شاید علاقه‏ اش را خیلی به من نمی‏گفت، ولی در عمل، خیلی به من توجه می‏کرد. با همین کارهایش، غصه دوری از خانواده‏ ام را فراموش می‌کردم. حقوق که می‏گرفت، می ‏آمد خانه و تمام پولش را در کمد من می‏گذاشت. می‏گفت: "هر جور خودت دوست داری خرج کن." خرید خانه با من بود. اگر خودش …