خانه كوچك
خانه كوچك من
ويدا صديقى اتاق‌ بچه‌ها به‌ منزله‌ خانه ‌اى‌ كوچك‌ و نيز دريچه ‌اى‌ براى‌ شناخت‌ دنياست. از طريق‌ بازى‌ و زندگى‌ در اين‌ اتاق، كودك‌ بسيارى‌ چيزها را مى ‌آموزد. اتاق‌ كودك‌ فضايى‌ است‌ كه‌ شخصيت‌ او را تعريف‌ مى ‌كند و مى‌ سازد؛. به‌ همين‌ دليل‌ بايد آن‌ را به‌ مكانى‌ دلپذير مبدل‌ ساخت. بچه‌ها در مقايسه‌ …