حکم
حاكميت، حق مختص خدا است
مقصود از «حكومت» در اين بحث، همان «سلطه» و مقصود از «حاكم» همان صاحب سلطه‏اى است كه ميخواهد در جامعه نظم و انضباط به وجود آورد. و بعبارت ديگر: حاكم كسى است كه بخاطر «ولايتى» كه دارد مى‏تواند در باره اموال و نفوس مردم تصميم بگيرد و فرمان بدهد. اينكه مى‏گوئيم حاكم روى ولايتى كه دارد ميتواند درباره جان و مال م…
معناى حقيقت فعل و حکم خداوند متعال
مقدمه: يکى از شاخه  هاى توحيد، توحيد درحاکميت است قرآن مجيد در ضمن آياتى بيان مى دارد که مراد از توحيد در حاکميت چيست. ما اين آيات را همراه با تفسير آن به قلم علامه طباطبايى تقديم مى داريم. فعل خداى تعالى و حکمش نفس حق است، نه اينکه مطابق با حق و موافق با آن باشد. توضيح اينکه: هر چيزى وقتى حق است که در…