نوشته‌ها

عرفان کیهانی یا حلقه (وارد شد)

اشاره: عرفان کیهانی (حلقه)، که توسط محمد علی طاهری تاسیس شده است از عرفانهای انحرافی است که در دهه اخیر ظهور نموده است. اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی، استوار است و همه مسیر سیر و سلوک آن از طریق اتصال به این حلقه ها صورت می گیرد. این مقاله در معرفی و نقد این فرقه گمراه مطالبی…

عرفان کیهانی (حلقه) عرفان کاذب

اشاره: درسالهای اخیر عرفانهای و مکاتب معنوی گوناگون در دنیا ظهور پیدا کرده اند. با توجه به اینکه مردم از مادیات خسته شده و راهی برای نجات و آرامش خود می یابند، این فرقه ها به راحتی در میان نفوذ کرده است. از سوی انسانهای سودجو و خود پرست عرفانهای نوظهور هم در غرب و هم در شرق به همین دلیل گسترش پیدا کر…