حق آموزش
تساوى زن و مرد در حق آموزش و فرهنگ
از منظر اسلامى، انسان داراى کرامت ذاتىِ الهى است. احترام به کرامتِ انسانىِ انسان‏ ها نخستین اصلى بود که شعله ‏هاى هدایت و ایمان را در دل‏هاى آحاد مردم برافروخت و سبب گردید انسان‏ ها، اعم از زن و مرد، فوج فوج به دامان پر مهر اسلام، پناه آورند. این نگاه، هرگز جنس یا گروهى را استثنا نمی‏ کرد، بلکه همه آ…