حقیقت رمی جمره
حرکت به سوی منی و رمی جمره
اشاره رمی جمره یکی از اعمال واجب حج است که بدون انجام آن حج کامل نمی گردد. در روز دهم ذیحجه پس از طلوع آفتاب، حجاج از مشعرالحرام خارج شده و برای انجام اعمال منی روانه آنجا می شوند. در این محل حجاج ستونهای را که حالت نمادین دارند با سنگ ریزه ها هدف قرار داده تا به انها اصابت کنند. در این مقاله به صورت مختص…