حضرت رسول اکرم
دعای رفع گرفتاری از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله
  اشاره: هر گاه مسأله اى حضرت رسول صلوات الله علیه را نگران و ناراحت ویا دچار غم و اندوه مى ساخت و یا ایشان از جانب مشرکین دچار محنتى مى شدند، دست مبارک خویش را مى بستند و سپس مى فرمودند: «تنگ گرفتن دنیا بر من مستلزم فرج و گشایش من است!» بعد از آن رو به قبله مى ایستادند و دست خویش را بال…