حسين وحيد خراسانى
آيت الله العظمى حاج شيخ حسين وحيد خراسانى «دام ظله»
در سال 1300 هجرى شمسى در شهر مقدس مشهد ديده به جهان گشود. پس از گذراندن ادبيات سطح را از مرحوم آيت اللّه حاج شيخ محمد نهاوندى فرا گرفت و به درس خارج مرحوم آيت اللّه ميرزا مهدى اصفهانى و آيت اللّه آشتيانى حاضر شد و استفاده هاى فراوانى نمود. علوم عقليه ، فلسفه وحكمت را از مرحوم ميرزا ابوالقاسم الهى …