حسادت فرزندان
رقابت ميان فرزندان
 والدين در طول زندگى شاهد رقابت ميان فرزندان خواهند بود. پدر و مادر هرگز نبايد مانع انجام اين عمل در ميان آنان گردند بلكه بايد به كار و برنامه ريزى صحيح، رقابت ميان فرزندان را تحت كنترل خود بگيرند و اداره نمايند. گاهى اوقات اين رقابت ها خفيف است و تنها گهگاهى به دخالت نيازمندست. اگر چنين مواردى ميان فرزندان و…