جهانى شدن
دين و بحران هويت جوانان
 مهدى خيراللهى * مقدمه بحران هويت از مقولات مهم در عصر جديد و مورد تأکيد در دهه‏ هاى اخير در سراسر جهان است و در سطح جهان و کشورهاى گوناگون با رويکردهاى متفاوت مورد بحث و کاوش‏هاى فراوان قرار گرفته و مقالات متعددى در اين باره به نگارش در آمده است. چالش بحران هويت هم بعد روان شناختى و فردى دارد و هم ب…