جنسیت
عدم برابری ارث زن و مرد
چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟ پاسخ: اولا باید بدانیم که موضوع نصف شدن ارث زنان در برخى موارد به معناى ناقص بودن یا نصف بودن شخصیت و ارزش زنان نیست که برخى به غلط آن را تبلیغ مى کنند.در دین مبین اسلام شخصیت انسانى زن برابربا مردان بوده و در رسیدن به درجات  کمال انسانى هیچ تفاوتى بین این دوجنس قرار داده نش…
سيماى زن در خطاب‏هاى قرآن
 حميد پارسانيا 1 چكيده موج سوم فمنيسم تحت تأثير انديشه هاى پست مدرن، علم را به ساختار زبانى و در نهايت، به عنصر جنسيت ارجاع مى دهد و معتقد است كه غلبه مرد، علم و همچنين زبانى مردانه به دنبال آورده است. بر اساس اين ديدگاه، قرآن نيز كه به زبان عربى نازل شده است، هويتى مذكر دارد. اما واقع آن است كه قر…