جسمانی
معاد جسمانى و روحانى
عاداز بحث هاى مهمِ مسئله معاد، بحث درباره چگونگى معاد از نظر جسمانى و روحانى بودن آن است. در این زمینه از سوى فیلسوفان و متکلمان اسلامى، سه نظریه مطرح گردیده است: ۱٫ فقط معادى جسمانى: در قیامت جز بدن و لذایذ و آلام بدنى و حسى تحقق ندارد. ۲٫ فقط معاد روحانى: در قیامت جز روح و لذایذ و آلام روحى و عقلى…