جایګاه حج
اهمیت و جایگاه حج در قرآن
اشاره  حج نمونه و مدل کوچکی از اسلام بزرگ است. گویا خداوند متعال اراده نموده که اسلام را در همه ابعادش در یک عبادت جای دهد تا حاجی کل اسلام را یکباره تجربه نماید.از آنجا که قرآن در راس منابع معتبر اسلامی و مورد اتفاق فریقین است لذا روش اصلی و اولیه این نوشتار مراجعه به خود قرآن است که تبیان لکل شیء‌ ا…