جامعه دینى
نسل نو و امام صادق(علیه السلام)
محمد باقر پورامینى جوان و امام صادق(علیه السلام) نگاه مهربان امام صادق(علیه السلام) به جوانان، همراه با بزرگداشت شخصیت، تکریم استعدادها و صلاحیت ها، احترام به نیازها و توجه به قلب های پاک و زلال آنان بود و اقبال جمع جوانان به سوى امام(علیه السلام) فرایند عملکرد و رفتار متین، محبت آمیز، حکیمانه و سرش…